top of page

OBCHODNÍ POMÍNKY

obchodní podmínky

Výroba nabízených produktů je zakázková. Produkty uvedené v eshopu jsou typové, vyráběné až na základě zaplacené objednávky. 
 

Prodávající/zhotovitel: Kostka Dřevěná, s. r. o., IČ 08298131, se sídlem Březnice 571, 76001 Zlín, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 112965,zastoupená jednatelkou Barborou Švajdovou.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 

Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

 

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu. Výjimkou jsou standardizované výrobky (tj. Kostka o rozměru 33x33x38cm), nosičky bez povrchové úpravy a jiné standardní výrobky v bílé barvě nebo kombinaci bílé a dřeva.

 

 

Kupní smlouva

 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná závazná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (doručením potvrzení závazné objednávky kupujícímu).

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

Pokud není sjednáno jinak, místem dodávky je osobní odběr v místě podnikání Prodávajícího nebo místo určené Kupujícím v objednávce.

 

Osoba oprávněná zboží za kupujícího převzít bude přesně určena v objednávce. Pokud osoba oprávněna převzít zboží za kupujícího nebude uvedena v příslušné objednávce, je prodávající oprávněn předat zboží kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo osobě, kterou kupující písemně (lze i e-mailem) sdělí prodávajícímu.

 

Náklady na dopravu a balení zboží, balícího materiálu nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Pokud kupující bude požadovat dopravu, je kupující povinen tyto náklady uhradit nad rámec sjednané kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.

 

Pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, bude kupující povinen hradit náklady na opětovnou dopravu zboží.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.

 

 

Kupní cena

 

Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. Prodávající není plátcem DPH.

Platební podmínky: lze platit předem na účet nebo platební kartou online. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno kupujícího, pokud nezasílá platbu ze svého účtu. Platba v hotovosti není možná.

Reklamace

 

Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list nebo jinak prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Reklamace doporučujeme uplatnit písemně a je třeba v ní uvést:

   - jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

   - soupis reklamovaného zboží,

   - číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,

   - datum prodeje,

   - veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení  reklamace 

   - požadovaný způsob vyřízení reklamace

 

 Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění má zejména právo:

   - na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

    - na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

   -  na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

   - na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

   - na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy  spotřebiteli působilo značné potíže

 

 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 

Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

   - nepředložením dokladu dle bodu,nebo neprokázáním nákupu zboží u prodávajícího, 

   - vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba

   - mechanickým nebo jiným poškozením zboží při používání za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno, testováno, či jeho neodbornou montáží nebo manipulací.

 

 Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

 

 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

 

Délka záruky

 

 Prodávající poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

 

 

Způsob vyřízení reklamace

 

 Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

 

 Uplatní-li kupující reklamaci, je prodávající povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud s kupujícím nebude dohodnuta delší lhůta.

 

 Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

 

 Reklamace se vyřizuje výhradně v místě podnikání prodávajícího, popřípadě v místě dle dohody.

 

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace při zjevně neoprávněné reklamaci nese kupující. 

Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady prodávajícího (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s prodávajícím.

 

V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo případně zákona o ochraně spotřebitele.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

  

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.kostkadrevena.cz, v den uzavření kupní smlouvy. Závazná objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání závazné objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.3.2020

OCHRANA SOUKROMÍ
ochrana soukrom

I.Základní ustanovení


1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kostka Dřevěná s. r. o.,  IČ 08298131, se sídlem Březnice 571, 76001 Zlín, zápis v OR Brno, C 112965, zastoupená jednatelkou Barborou Švajdovou (dále jen: „správce“).


2.    Kontaktní údaje správce jsou


adresa: Březnice 571
email:kostka.drevena@seznam.cz
telefon:777664794


3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4.    Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
•    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je
•    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 

3.    Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

 

IV. Doba uchovávání údajů
 

1.    Správce uchovává osobní údaje 
•    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby 
•    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
•    zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
•    zajišťující marketingové služby.
 

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

 

VI. Vaše práva
 

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení
 

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 3.2020

velkoobchod
VELKOOBCHOD

Pro velkoobchodní podmínky mne prosím kontaktuje emailem: kostka.drevena(at)seznam.cz

platební podmínky
PLATEBNÍ PODMÍNKY a DOPRAVA

platba předem na účet, na objednávce, v níž jsou zakázkové produkty, začínám pracovat až po zaplacení

- platba platební kartou

- dobírka není možná

- balíky  jsou odesílány prostřednictvím DPD

- menší předměty lze zaslat Zásilkovnou - informujte se prosím předem 

- osobní vyzvednutí po předchozí dohodě

- dopravné do zahraničí po individuální dohodě

bottom of page